صنایع دستی

لرستان از نظر فلزكاري سابقه دیرینه دارد. تداوم صنايع فلزي لرستان در طول تاريخ مرهون مفرغ‌سازي نياكان و ورشوسازان امروز است. اگر مفرغ معرف ساكنان قبل از تاريخ اين سرزمين به جهانيان بوده، در نيم قرن گذشته اين ورشوسازان لرستاني هستند كه هنر دست خويش را به جهانيان عرضه مي‌كنند.